Regulamin

O NAS

ZASADY KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ DOMPOL.ORG

Właścicielem niniejszej strony internetowej dostępnej pod adresem internetowym www.dompol.org (dalej jako: „Strona” lub „Strona Internetowa”) są wspólnicy prowadzący wspólnie działalność gospodarczą w oparciu o umowę spółki cywilnej pod nazwą DOM-POL RAFAŁ DOMAŃSKI, WOJCIECH KĘSICKI SPÓŁKA CYWILNA (adres: ul. Bodycha 12, 02-495 Warszawa), NIP spółki cywilnej: 5223186292, REGON spółki cywilnej: 386474180, adres poczty elektronicznej: biuro@dompol.org oraz numer telefonu: +48 793 514 514, to jest: (1) wspólnik Rafał Domański wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadający: adres miejsca wykonywania działalności: ul. Bodycha 12, 02-495 Warszawa, NIP: 5222782359, REGON: 386360096; oraz (2) wspólnik Wojciech Kęsicki wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadający: adres miejsca wykonywania działalności ul. Bodycha 12, 02-495 Warszawa, NIP: 5222903194, REGON 141606673 (dalej łącznie jako: „Właściciel” lub „Administrator”).

ZASTRZEŻENIE PRAWNE

Niniejsza Strona ma wyłącznie charakter informacyjny, co oznacza, że za pośrednictwem Strony nie jest możliwe zawarcie umowy sprzedaży ani umowy o świadczenie usług. Wszelkie reklamy, cenniki, katalogi i inne informacje o produktach i usługach zamieszczone na Stronie nie powinny być traktowane jako oferta, a ewentualnie jako zaproszenie do zawarcia umowy. Zawarcie umowy może nastąpić na skutek indywidualnego zapytania skierowanego do Właściciela oraz po uzgodnieniu przez strony szczegółowych warunków takiej umowy – zawarcie i warunki takiej umowy uregulowane są jednak odrębnymi ogólnymi warunkami sprzedaży określonymi przez Właściciela oraz mogą być przedmiotem ustaleń stron, prowadzonych przed zawarciem umowy na przykład drogą elektroniczną, telefonicznie lub osobiście w siedzibie Właściciela.

Administratorem danych osobowych gromadzonych i przetwarzanych w związku z korzystaniem ze Strony Internetowej jest Właściciel. Dane osobowe przetwarzane są w celach, przez okres i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na Stronie Internetowej. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora na Stronie Internetowej, w tym podstawy, cele i okres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania na Stronie Internetowej plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie ze Strony Internetowej jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze Strony Internetowej jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności (np. korzystanie z usług elektronicznych Strony).

KORZYSTANIE ZE STRONY

Strona jest dostępna dla wszystkich użytkowników Internetu. Na Stronie Internetowej udostępniane są informacje o prowadzonej przez Właściciela działalności gospodarczej oraz jego produktach i usługach.

Prawidłowe korzystanie ze Strony wymaga spełnienia poniższych wymagań technicznych:

 • Komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu.
 • Dostęp do poczty elektronicznej.
 • Przeglądarka internetowa w aktualnej wersji: Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, Safari lub Microsoft Edge.
 • Włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

Strona 3

Korzystanie ze Strony jest bezpłatne. Korzystanie ze Strony winno odbywać się w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych, ochronę danych osobowych i praw Administratora, innych osób korzystających ze Strony oraz osób trzecich, w tym praw autorskich i praw własności intelektualnej. Zabronione są bezprawne działania mogące utrudniać funkcjonowanie Strony. Zakazanie jest dostarczanie treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest również wykorzystywanie Strony do rozpowszechniania niezamówionych informacji handlowych (spam).

Korzystanie ze Strony wiąże się ze standardowymi zagrożeniami występującymi w sieci Internet. Podstawowym zagrożeniem każdego użytkownika Internetu jest możliwość „zainfekowania” systemu teleinformatycznego przez różnego rodzaju złośliwe oprogramowanie tworzone głównie w celu wyrządzania szkód lub uzyskania nieuprawnionego dostępu do danych użytkownika. Dla uniknięcia zagrożeń z tym związanych, Właściciel zaleca, aby użytkownik zaopatrzył swój sprzęt, który wykorzystuje podłączając się do Internetu, w program antywirusowy i stale go aktualizował, instalując jego najnowsze wersje, a także aktualizował na bieżąco przeglądarkę internetową oraz system operacyjny swojego urządzenia końcowego.

Możesz w każdej chwili i bez podania przyczyny zrezygnować z korzystania ze Strony poprzez zamknięcie strony internetowej lub przeglądarki internetowej.

W razie jakichkolwiek problemów lub pytań związanych z korzystaniem ze Strony lub innych pytań prosimy o kontakt z Właścicielem Strony:

 • za pomocą formularza kontaktowego;
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej: biuro@dompol.org;
 • telefonicznie pod numerem: +48 793 514 514;
 • pisemnie lub osobiście pod adresem: ul. Bodycha 12, 02-495 Warszawa.W opisie zgłoszenia prosimy podać (1) informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu zgłoszenia; oraz (2) dane kontaktowe zgłaszającego. Ustosunkujemy się do Państwa zgłoszenia w terminie do 14 dni kalendarzowych od jego otrzymania.USŁUGI ELEKTRONICZNE
  Na Stronie Internetowej dostępne są usługi elektroniczne: katalog produktów oraz formularz kontaktowy.
 1. 1)  Katalog produktów – umożliwia wyszukiwanie i przeglądanie produktów Właściciela Strony Internetowej. Podczas korzystania z katalogu produktów możliwe jest także skonfigurowanie produktu za pomocą interaktywnego formularza oraz przesłanie konfiguracji na podany przez użytkownika adres poczty elektronicznej. Użytkownik może wyrazić także dobrowolnie chęć otrzymania od Właściciela oferty skonfigurowanego produktu, zaznaczając odpowiednią opcję w formularzu konfiguracji.Usługa elektroniczna katalog produktów ma wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowi wiążącej oferty handlowej, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy z Właścicielem. Oferta zawarcia umowy przygotowana zostaje przez Właściciela po indywidualnym kontakcie z zainteresowanym użytkownikiem.Usługa elektroniczna katalog produktów świadczona jest nieodpłatnie. Użytkownik ma możliwość zaprzestania korzystania z katalogu produktów w każdej chwili poprzez opuszczenie Strony Internetowej lub zamknięcie przeglądarki.
 2. 2)  Formularz kontaktowy – umożliwia wysłanie zapytania lub wiadomości do Właściciel Strony Internetowej. Korzystanie z formularza kontaktowego możliwe jest po wykonaniu łącznie trzech kolejnych kroków przez użytkownika – (1) przejściu do zakładki „Kontakt”, (2) wypełnieniu formularza kontaktowego oraz (3) kliknięciu pola „Wyślij wiadomość” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych. Formularz kontaktowy wymaga podania treści wiadomości kierowanej do Właściciela oraz następujących danych kontaktowych użytkownika: imię, adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu kontaktowego.Usługa elektroniczna formularz kontaktowy świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą wysłania wiadomości za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania formułowania wiadomości za jego pośrednictwem.

Wszystkie treści wysyłane za pośrednictwem Strony Internetowej powinny być rzetelne, zgodne z prawem oraz zawierać prawdziwe informacje. Niedozwolone jest przesyłanie treści naruszających zasady netykiety oraz zawierających informacje, które

Strona 3

są nieprawdziwe lub mogą wprowadzić w błąd Właściciela albo inne osoby, a także zawierające treści reklamowe lub promujące bezpośrednio albo pośrednio inne strony, produkty i usługi.

PRAWA AUTORSKIE

Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do Strony jako całości oraz treści, grafik, utworów, wzorów i znaków dostępnych w jej ramach należą do Właściciela lub innych uprawnionych podmiotów trzecich i objęte są ochroną prawa autorskiego oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Korzystanie z zamieszczonych na Stronie treści jest dozwolone bez ograniczeń wyłącznie w zakresie własnego, niekomercyjnego użytku osobistego. Korzystanie z zamieszczonych na Stronie treści w szerszym zakresie wymaga uprzedniej wyraźnej zgody Administratora lub innych uprawnionych podmiotów trzecich.

KONTAKT Z NAMI

W razie jakichkolwiek problemów lub pytań związanych z korzystaniem ze Strony lub innych pytań prosimy o kontakt z Właścicielem Strony:

 • za pomocą formularza kontaktowego;
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej: biuro@dompol.org;
 • telefonicznie pod numerem: +48 793 514 514;
 • pisemnie lub osobiście pod adresem: ul. Bodycha 12, 02-495 Warszawa.